Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek

 

 § 1 Érvényesség

Cégünk, a Klingspor által végzett szállítás, szolgáltatás illetve ajánlattétel kizárólag ezen üzleti feltételeink alapján történik; a vevők ennek ellentmondó vagy ettől eltérő feltételeit nem fogadjuk el. Ez alól kivétel csak a Klingspor által előzetesen írásban rögzített hozzájárulás esetén lehetséges. A szerződésteljesítéssel kapcsolatos üzleti tárgyalások nem jelentenek beleegyezést az eltérő szerződéses feltételekbe. Ezen üzleti feltételeink alkalmazhatók keret-megállapodásként a felek közötti minden további jogügylet esetén.

 

§ 2 Szerződéskötés

A megrendelés akkor tekinthető elfogadottnak, ha a megrendelést írásban visszaigazoltuk, ill. a megrendelt árut leszállítottuk.

 

§ 3 Árak

Amennyiben a felek másképp nem állapodnak meg - minden megnevezett ár ab Werk (EXW) és ÁFA nélkül értendő. A legkisebb megrendelési érték 20.000 Ft. Szállítási költségek: nettó 20.000 Ft áruértéktől 59.999 Ft-ig 3.500 Ft + ÁFA, nettó 60.000 Ft áruérték felett a kiszállítás díjtalan. Amennyiben a vevő által kért különleges, vagy gyorsabb szállítás többletköltséggel jár, azt a vevő részére leszámlázzuk, még akkor is, ha egyébként díjtalanul szállítanánk.

 

§ 4 Csomagolás, szállítás és kockázatvállalás

Fenntartjuk a jogot, hogy a megrendelt mennyiségtől a gyártásból, illetve csomagolási egységből adódóan eltérjünk. A szállítási eszköz megválasz­tásának joga - amennyiben erre vonatkozóan eltérő megállapodás nem történt - a Klingspor vállalatot illeti meg. A kockázat és kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor az árut a szállítmányozó cég átveszi, legkésőbb azonban akkor, amikor az áru elhagyja a Klingspor telephelyét.

 

§ 5 Fizetési feltételek

A fizetés módjáról a vevővel egyénileg állapodunk meg és az az írásban történt visszaigazolással válik érvényessé. A fizetési késedelem esetén jogosultak vagyunk késedelmi kamatot felszámítani, amelynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.
A vevőnek nincs joga a fizetés megtagadására, vagy késleltetésére beszámítási kifogásra való hivatkozással.

 

§ 6 Elállás a szerződéstől

Megalapozott indokkal, különösképpen a vevő gazdasági helyzetének jelentős gyengülése, csőd, illetve felszámolási eljárás továbbá a vevő fizetésképtelensége, valamint fizetési késedelme esetén a Klingspor-nak joga van elállni a szerződéstől. A vevő fizetési késedelme esetén a Klingspor mentesül minden további szolgáltatási-, ill. szállítási kötelezettség alól és joga van a nyitott szállítmányokat és szolgáltatásokat visszatartani, valamint előre fizetést, illetve biztosítékot követelni, illetve egy meghatározott, utólagos fizetési határidő kitűzésével a szerződéstől elállni. Amennyiben a vevő – indokolatlanul – a szerződés teljesítését megtagadja, vagy erre utaló magatartást tanúsít, a Klingspor-nak jogában áll a szerződés teljesítését követelni, vagy hozzájárulni a szerződés felbontásához. Ez utóbbi esetben a vevő köteles a Klingspor választása szerint meghiúsulási kötbért fizetni a bruttó számlaérték 15 %-a erejéig, vagy a ténylegesen felmerült kárt megtéríteni kártérítés jogcímén.

 

§ 7 Felszólítási- és inkasszóköltségek

A vevő köteles a fizetési késedelem esetén a felszólítással, inkasszóval vagy – amennyiben szükséges - ügyvédi eljárással kapcsolatban bizonyíthatóan felmerülő költségeket megtéríteni.

 

§ 8 Szállítási határidő

A megállapított szállítási határidő csak tájékoztató jellegű. Azon a napon kezdődik, amikor a Klingspor és a vevő közötti írásbeli szerződés – beleértve minden technikai részletet – létrejött. A szállítási határidő minden olyan esetben meghosszabbodik, amikor vis majorról vagy egyéb előre nem látható és befolyásolható eseményről, - pl. üzemzavar, sztrájk, az energiaellátás zavara – van szó.

§ 9 Csekély mértékű változtatások a teljesítésben

Csekély mértékű változtatások, mint például a szín, külső megjelenés és méretbeli kisebb eltérés esetén a vevő köteles az árut átvenni, és azt szerződésszerű teljesítésként elfogadni.

 

§ 10 Reklamációk

Az áru külsején látható hiányosságot a vevőnek az áru átvétele után 10 napon belül jeleznie kell. Amennyiben a vevő e határidőn túl az áru külsején nem látható, rejtett hiányosságot
vagy hibát észlel, azt haladéktalanul jeleznie kell írásban a Klingspor-nak. Minden ilyen jogos reklamáció esetén a vevő további kárigényének kizárása mellett a Klingspor köteles a vevő ré­szére pótszállítást indítani, vagy gyári javítást elvégezni. Amennyiben ez nem lehetséges, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy azt vagy árcsökkentéssel, vagy a szerződés megszüntetésével rendezzük. A reklamáció bejelentésére nyitva álló objektív jogvesztő határidő az áru leszállításától számított 1 év.

 

§ 11 Felelősség, kártérítés

Jelentéktelen szállítási hibákból eredő kisebb károkért nem vállalunk felelősséget. A szerződésszegéssel okozott kárt a károsultnak kell bizonyítania. Ajánlatok, információs
anyagok, árlisták megküldésével, vagy vevőszolgálati tanácsadással, illetőleg a leszállított csiszolószerszámok felhasználásának módjával kapcsolatban semmiféle felelősséget nem vállalunk, kivéve, ha azt előtte írásban rögzítettük. A vevő minden esetben köteles a leszállított csiszolószerszám tervezett célra történő felhasználhatóságáról meggyőződni.

A vevő kötelessége az áru továbbítása, ill. értékesítése esetén a végfelhasználót a termék helyes használatával kapcsolatosan tájékoztatni és a hibás felhasználás esetleges következményeire figyelmeztetni.

 

§ 12 Termékfelelősség

Termékfelelősségi igény esetén a vevő beszámítási kifogást nem terjeszthet elő. A termékfelelősségi igények rendezésére a vonatkozó európai uniós és magyar jog-szabályok irányadók.

 

§ 13 Tulajdonjog fenntartása és ennek érvényesítése

Minden árut a tulajdonjog fenntartásával szállítunk és az áru annak teljes kifizetéséig a tulajdonunkban marad. A tulajdonjog fenntartással összefüggő nyilatkozat és a szerző-
déstől való elállás csak írásbeli közléssel érvényes. Áru visszavétele esetén jogosultak vagyunk a keletkező szállítási- és kezelési költségeket felszámolni. Harmadik személynek az áruhoz való hozzáférése esetén – különösképpen annak lefoglalásakor – a vevő kötelezi magát, hogy felhívja a figyelmet a Klingspor tulajdonjogára és azonnal értesít bennünket. A vevő teljes mértékben viseli a leszállított, de még ki nem fizetett árura vonatkozó kárveszélyt, különösképpen a megsemmisülés, elvesztés vagy minőségi romlás tekintetében.

 

§ 14 Követelés engedményezése, követelések beszámítása

Tulajdonjog fenntartás mellett történő szállításkor a vevő lemond a Klingspor javára - az áru továbbértékesítése vagy feldolgozása esetén - harmadik féllel szembeni követeléséről mindaddig, míg a Klingspor követeléseit teljes mértékben nem teljesíti. Követeléseinkről kifejezett hozzájárulásunk nélkül nem mondunk le. Az általunk vitatott vevői követelések beszámítása követeléseinkbe nem megengedett.

 

§ 15 Jogvita

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a szerződő felek a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve értékhatár esetén az egyébként illetékességgel rendelkező megyei bíróság illetékességének vetik alá magukat.

 

§ 16 Adatvédelem, címváltozás és szerzői jog

Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a megrendelésben szereplő, a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes-, vagy cégadatait feldolgozzuk és kezeljük. A vevő köteles a szerződés hatálya alatt bekövetkező címváltozást azonnal közölni. Ennek elmulasztásából eredő költségeket és károkat a vevő viseli. Tervek, rajzok vagy egyéb műszaki anyagok éppúgy, mint a minták, katalógusok, prospektusok, illusztrációk vagy egyéb hasonló kiadványok kizárólagos szellemi tulajdonunkat képezik, a vevő ezeket felhasználni vagy értékesíteni nem jogosult. E kötelezettség megszegésével okozott károkért a vevő teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

 

Klingspor Magyarország Csiszolástechnológia Kft.

Esetleges nyomdahibákért felelősséget nem vállalunk.